Μέλος ΤΑΠΑ

Από το 2013 η εταιρία VioTrans είναι επίσημο μέλος  Transported Asset Protection Association (TAPA), μια μοναδική οργάνωση παγκοσμίου επιπέδου που συγκεντρώνει κατασκευαστές, εταιρίες στο τομέα των μεταφορών, ασφαλιστικές εταιρείες, πάροχοι υπηρεσιών, αρχές και κυβερνητικούς φορείς, καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, με κοινό στόχο την μείωση των απωλειών στην αλυσίδα εφοδιασμού. Τα μέλη του TAPA συνεργάζονται για να αποφευχθεί αυτό το είδος εγκληματιών, με την ανταλλαγή πληροφοριών, με την ανάπτυξη προτύπων για την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς και τη συνεργασία με τους κυβερνητικούς φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το TAPA μπορείτε να βρείτε εδώ.